Privacy policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

fkliving.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in
correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende
websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een
advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

fkliving.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met
ons op via info@fkliving.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

fkliving.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– fkliving.nl analyseert jouw gedrag op de website
om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en
diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

fkliving.nl neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van fkliving.nl) tussen zit. fkliving.nl
gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt,
onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

fkliving.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer
dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens> Bewaartermijn > Reden
Personalia> Bewaartermijn >
Reden
Adres> Bewaartermijn >
Reden
Enzovoort> Bewaartermijn >
Reden

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

fkliving.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

fkliving.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of
smartphone. fkliving.nl gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze
cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze
te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw
surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties
kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd
over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen
ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door
derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale
media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ]
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of
te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door fkliving.nl en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken
in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde
organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar info@fkliving.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

fkliving.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

fkliving.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als
jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@fkliving.nl